085-8000323

Aanvullende voorwaarden Kraamzorg Sara

Werkomstandigheden

Werken in de kraamzorg brengt grote fysieke belasting met zich mee. Daarom vragen wij jouw aandacht voor de volgende punten:

  • Om rugklachten bij kraamverzorgende, verloskundige of huisarts te voorkomen, moet jouw bed een hoogte hebben van 80 centimeter, gemeten van de bovenkant van de matras tot aan de vloer. Deze verplichting geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Wanneer de hoogte van het bed niet aan de eisen voldoet wordt er geen zorg aan bed gegeven.
  • Je kunt niet bevallen of worden verzorgd op een waterbed. Je hebt in dat geval een ander bed nodig dat op de goede werkhoogte kan worden gebracht.
  • Snoeren, stekkers en elektrische apparaten waarmee de kraamverzorgende werkt, moeten veilig zijn.
  • De plaats waar de kraamzorg wordt gegeven, moet eenvoudig bereikbaar zijn.
  • Op de verdieping waar de bevalling plaatsvindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.
  • Volgens de Tabakswet heeft ook een kraamverzorgende recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van de kraamverzorgende.
  • Bij inzet van kraamverzorgenden houden we rekening met de Arbeidstijdenwet, de collectieve arbeidsovereenkomst ( cao) en de Arbow
Eigen bijdrage kraamzorg

Alle kosten voor geïndiceerde kraamzorguren, inschrijving, intake en assistentie bij een thuisbevalling ( partus-assistentie) worden vergoed door de zorgverzekeraar. Je betaalt alleen een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de zorgverzekeraars en de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

Voor 2022 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 4,70 per uur.

Als je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat de eigen bijdrage wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

Vervoerskosten

De vervoerskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning, zijn voor rekening van Kraamzorg Sara.

Autogebruik

Tijdens de kraamperiode maakt de kraamverzorgende geen gebruik van jouw auto. 

Parkeren

In grootstedelijke gebieden is er vaak een parkeerprobleem. Wanneer dit probleem zich voordoet in jouw woonomgeving, verzoeken wij je na te gaan welke regeling er in jouw gemeente is met betrekking tot parkeren voor bezoekers. Informatie hier over kun je vinden op de website van je eigen gemeente.

Je krijgt de totale parkeerkosten vergoed als de kraamverzorgende gebruik kan maken van de parkeerregeling voor bezoekers. De vergoeding ontvang je in de vorm van een cadeaubon.

Mocht je geen parkeerregeling voor bezoekers hebben geregeld of als de kraamverzorgende hier geen gebruik van mag maken tijdens de kraamweek, dan zullen wij slechts een deel van de gemaakte parkeerkosten vergoeden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal uren dat je van ons afneemt en ligt gelijk aan het tarief van de eerder genoemde parkeerregeling. Het restbedrag van de parkeerkosten brengen wij bij jou in rekening.

Indien er een gratis parkeerplaats binnen redelijke loopafstand (max. 10 minuten) van het huis waar de zorg wordt verleend beschikbaar is, dan zal de kraamverzorgende daar parkeren.

Tijdens de intake zal de zorgconsulent bovenstaande met jou bespreken.

Geldbeheer

Onze kraamverzorgende mag geen gebruik maken van jouw bankpas voor het doen van enkele boodschappen. Zorg liever voor contant geld. Wanneer zij boodschappen heeft gedaan, geeft zij jou persoonlijk het eventuele wisselgeld retour, met het overleggen van de (aankoop)bon.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Ze neemt de sleutel nooit zelf mee naar huis. Kraamzorg Sara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Schade en aansprakelijkheid

Kraamzorg Sara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 113,- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie en je bewaart de aankoopbonnen en het beschadigde materiaal in verband met een eventuele expertise-onderzoek.

Meldcode

Kraamzorg Sara werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Privacy

Kraamzorg Sara hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Beeldopname

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en verwachten dat zij dit ook doen. Maak daarom geen foto’s en filmpjes of geluidsopnamen zonder toestemming van de medewerker(s) van Kraamzorg Sara. Ook onze medewerkers zullen u altijd om schriftelijke toestemming vragen als zij een foto willen gebruiken voor social media. Wij zullen nooit een foto publiceren zonder uw medewerking.

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts.

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraamzorg Sara is een erkend leerbedrijf en leidt leerling-kraamverzorgende op. Het is dus mogelijk dat een kraamverzorgende in opleiding jouw kaamzorgperiode verzorgt. Zij wordt, afhankelijk van het opleidingsstadium, in meer of mindere mate begeleid door een gediplomeerd kraamverzorgende. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ook door kraamverzorgenden in opleiding kwaliteitskraamzorg wordt geboden.

Ook het bijwonen van een aantal thuisbevallingen behoort tot het opleidingsprogramma. Het kan daarom voorkomen dat een kraamverzorgende in opleiding bij jouw bevalling aanwezig is.

Opzegging tijdens zorgverlening

In geval van opzegging van de overeenkomst tijdens de zorgverlening wordt de minimale zorg (24 uur) in rekening gebracht.

Overeenkomst

Met jouw inschrijving ( via de website of telefonisch) verzoek je Kraamzorg Sara om zorg te leveren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per email, waarmee de zorgovereenkomst tot stand komt en je een betalingsverplichting met ons aan gaat. Je hebt tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst kosteloos schriftelijk ongedaan te maken.

Aldus vastgesteld door de bevoegde manager van de zorgaanbieder op: 10-02-2021

Irene Reiziger

Wij helpen je graag!

Voor meer informatie en voor al je vragen kun je contact met ons opnemen.

088 520 0314

Bel direct

010 820 22 14

Spoed- of bevallingslijn