085-8000323

Privacyverklaring

Kraamzorg Sara ( Sara Zorg B.V.)

 

(KvK 24474937) gevestigd aan

Mathenesserlaan 540

3023 Hl Rotterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kraamzorg Sara

Mathenesserlaan 540

3023 HL Rotterdam

Telefoonnummer: 088-520 0314

Email: info@kraamzorgsara.nl

Website: www.kraamzorgsara.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kraamzorg Sara verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–      Voor- en achternaam

–      Geslacht

–      Geboortedatum

–      Geboorteplaats

–      Adresgegevens

–      Telefoonnummer

–      E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sara Kraamzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (wij ontvangen mogelijk ook (bijzondere) persoonsgegevens vanuit verloskundigen of ziekenhuizen) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt:

–      Nationaliteit

–      Medische gezondheidsgegevens

–      Burgerservicenummer (BSN)

–      Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kraamzorgsara.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (bijzondere) persoonsgegevens verwerken

Kraamzorg Sara verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–      Het opnemen van persoonsgegevens ten behoeve van de kraamzorgverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om onze diensten             

uit te voeren)

–      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

–      Het afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar

–      Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kraamzorg Sara neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kraamzorg Sara) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kraamzorg Sara bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent bewaren van gegevens, zie onze leveringsvoorwaarden en klachtenregeling op onze website.

 

De gegevens die je invult via het contact- en/of aanmeldformulier worden maximaal 2 weken bewaard op onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamzorg Sara verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie omtrent het delen van persoonsgegevens met derden zie onze leveringsvoorwaarden en klachtenregeling op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kraamzorg Sara gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kraamzorg Sara en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kraamzorgsara.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Kraamzorg Sara wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kraamzorg Sara neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact ons op of via info@kraamzorgsara.nl

Wij helpen je graag!

Voor meer informatie en voor al je vragen kun je contact met ons opnemen.

088 520 0314

Bel direct

010 820 22 14

Spoed- of bevallingslijn